در این بخش سعی می گردد با معرفی سازهای مختلف ، زمینه آشنایی هر چه بیشتر مخاطبین گرامی فراهم گردد تا با آگاهی و شناخت بیشتر نسبت به انتخاب ساز مورد علاقه خود جهت یادگیری اقدام نمایند.